ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมุนไพร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวสารสมุนไพร

การวิจัยด้านสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสู่ระบบยาชาติ

ในปี พ.ศ. 2524 มีการประกาศใช้ นโยบายแห่งชาติด้านยาเป็นฉบับแรก

วันที่ : 05 ก.พ. 2559

ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชสมุนไพรกับการก้าวสู่ AEC

แหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชสมุนไพรกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันที่ : 05 ก.พ. 2559

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพร

ปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านด้านภูมิปัญญาสมุนไพร ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้

วันที่ : 04 ก.พ. 2559

ขอเชิญชวนร่วมฟังบรรยายหัวข้อ "สมุนไพรสมัยใหม"

บรรยาย "สมุนไพรสมัยใหม่" โดยผู้เชี่ยวชาญ

วันที่ : 19 ม.ค. 2559

เรื่องของพริก

หกคุณค่าในหนึ่งเดียว

วันที่ : 19 ม.ค. 2559